Advocaat Nathalie Verherstraeten doet er alles aan om aan haar cliënten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen advocaat en cliënt is daarbij zeer belangrijk. De dienstverlening van een advocaat is immers maatwerk, gebaseerd op concrete feiten.

Artikel 1. Algemene informatie

Het kantoor van advocaat Nathalie Verherstraeten is gevestigd te België, 2440 Geel, Paaleik 3, en gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0812.668.869.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door advocaat Nathalie Verherstraeten ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat tussen de cliënt en Nathalie Verherstraeten, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij het kantoor Nathalie Verherstraeten. In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomst

De overeenkomst tussen advocaat Nathalie Verherstraeten en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat advocaat Nathalie Verherstraeten haar dienstverlening aanvangt.

Artikel 4. Voorwerp van de dienstverlening

De dienstverlening van advocaat Nathalie Verherstraeten kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij onderhandelingen, bijstand bij procedures, bijstand bij deskundigenonderzoeken, optreden als lasthebber. Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van advocaat Nathalie Verherstraeten bij aanvang van de werkzaamheden al dan niet mondeling of schriftelijk overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden. De verbintenissen van advocaat Nathalie Verherstraeten zijn geen resultaatsverbintenissen maar inspanningsverbintenissen.

Artikel 5. Informatie

De cliënt verstrekt aan advocaat Nathalie Verherstraeten, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van advocaat Nathalie Verherstraeten, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Advocaat Nathalie Verherstraeten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.
Advocaat Nathalie Verherstraeten informeert de cliënt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van het dossier.
Het voeren van juridische procedures brengt bepaalde kosten met zich mee, waaronder naast de eigen advocatenkosten, de gerechtskosten. In principe dient (in burgerlijke zaken) de in het ongelijk gestelde partij de (gerechts)kosten te dragen. Deze kosten omvatten doorgaans de dagvaardingskosten en een rechtsplegingsvergoeding, d.i. een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het ongelijk gestelde partij. Het bedrag van deze rechtsplegingsvergoeding wordt vastgesteld volgens bepaalde regels en (periodiek geïndexeerde) tariefschalen. Voor andere procedures – strafprocedures, administratieve procedures… – gelden specifieke, al dan niet gelijkaardige, regels.

Artikel 6. Beroep op derden

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan advocaat Nathalie Verherstraeten. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt.

Artikel 7. Vergoeding

§1. Advocaat Nathalie Verherstraeten zal haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten periodiek (in principe naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen) aanrekenen aan de cliënt d.m.v. een factuur. Het verschuldigde bedrag van de factuur bestaat uit erelonen, kantoorkosten, voorgeschoten kosten (aan derden) en provisies. Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

§2. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden steeds aangerekend op basis van een uurtarief (zoals vermeld op de tariefkaart). Ingeval de zaak met spoed dient te worden behandeld, heeft advocaat Nathalie Verherstraeten het recht om een toeslag in rekening te brengen. Deze toeslag bedraagt 20% bovenop het normale uurtarief. Onverminderd de aanrekening van erelonen, worden de administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, verplaatsingskosten, parkeerkosten, … aangerekend.

§3. Advocaat Nathalie Verherstraeten behoudt zich het recht voor om aan de cliënt voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden een provisie te vragen d.m.v. een zogenaamde voorschotfactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling ervan. Onder een factuur in deze voorwaarden wordt eveneens een voorschotfactuur. Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan advocaat Nathalie Verherstraeten voorafgaand aan een tussentijdse of eindfactuur. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide. In de tussentijdse factuur of eindfactuur worden de provisies op het totale bedrag in mindering gebracht.

§4. De vermelding van een factuur in de boekhouding van advocaat Nathalie Verherstraeten geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling.

§5. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§6. Tenzij anders overeengekomen werd, zijn alle facturen contant betaalbaar, zonder enige korting. Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag heeft advocaat Nathalie Verherstraeten, zonder de cliënt voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen, (a) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 9% aan te rekenen vanaf de datum van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen, met een minimum van € 40,00 excl. btw, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen. Voor het sturen van een herinnering bij niet-betaling van een factuur tegen de vervaldag wordt een administratieve kost van € 7,00 excl. btw in rekening gebracht. Tevens heeft advocaat Nathalie Verherstraeten in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Advocaat Nathalie Verherstraeten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

§7. Indien advocaat Nathalie Verherstraeten in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in §5 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt advocaat Nathalie Verherstraeten haar staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

Artikel 8. Derdengelden

§1. Advocaat Nathalie Verherstraeten stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt. Indien advocaat Nathalie Verherstraeten een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§2. Advocaat Nathalie Verherstraeten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.

§3. Advocaat Nathalie Verherstraeten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

Artikel 9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over het kantoor of ontevreden is over de behandeling van zijn of haar zaak, is het wenselijk deze eerst te bespreken met de advocaat die de zaak behandelt.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

§1. Advocaat Nathalie Verherstraeten is via de Orde van Advocaten bij de Balie te Turnhout verzekerd in beroepsaansprakelijkheid voor een waarborg van € 1.250.000 per schadegeval bij de verzekeraar AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

§2. De cliënt vindt de gewone verzekering van advocaat Nathalie Verherstraeten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van advocaat Nathalie Verherstraeten en/of aangestelden wordt beperkt tot het bedrag waarvoor advocaat Nathalie Verherstraeten verzekerd is. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet van advocaat Nathalie Verherstraeten en/of aangestelden.

§3. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat advocaat Nathalie Verherstraeten hieraan fout heeft, wordt de aansprakelijkheid van advocaat Nathalie Verherstraeten zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. btw dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 1.500 per schadegeval.

§4. Advocaat Nathalie Verherstraeten kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

§5. Advocaat Nathalie Verherstraeten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, ongeacht of deze derden hun erelonen en kosten aan advocaat Nathalie Verherstraeten dan wel rechtstreeks aan de cliënt aanrekenen.

§6. Niettegenstaande advocaat Nathalie Verherstraeten redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT-systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT-systeem van de cliënt tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Advocaat Nathalie Verherstraeten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van advocaat Nathalie Verherstraeten.

Artikel 11. Beëindiging

§1. Zowel de cliënt als advocaat Nathalie Verherstraeten hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Advocaat Nathalie Verherstraeten maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de cliënt. Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan advocaat Nathalie Verherstraeten zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.

§2. Advocaat Nathalie Verherstraeten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

Artikel 12. Wijziging

Advocaat Nathalie Verherstraeten behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

§1. Alle overeenkomsten tussen advocaat Nathalie Verherstraeten en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisc